Hlavná stránka       Dokumenty školy

Základná škola Turnianska 10

851 07 Bratislava

Školský klub detí

Kreativitu a spontánnosť rozvíjať u detí pre radosť

Výchovný program 2009/2010

Kreativitu a spontánnosť rozvíjať u detí pre radosť

 

Forma výchovy a vzdelávania

celodenná

Výchovný jazyk

Slovenský

Druh školského zariadenia

štátne

Dátum prerokovania v pedagogickej rade školy

31.8.2009

Dátum prerokovania v rade školy

16.9.2009

Platnosť výchovného programu

1.septembra 2009 – 30.júna 2013

Zriadovateľ

Bratislava - miestna časť Petržalka

Kutlíkova 17

852 12 Bratislava

 1. Ciele a poslanie výchovy

Ideálom výchovy a vzdelávania by mal byť dobrý (čestný, morálny, charakterný), múdry (vzdelaný, tvorivý), aktívny (samostatný, pracovitý, iniciatívny), šťastný (vyrovnaný, zdravý) a zodpovedný (v konaní voči sebe, ľuďom, životnému prostrediu) človek. (Milénium, 2002)

Výchovno-vzdelávaciu činnosť chceme smerovať k príprave žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy.

Činnosť v školskom klube detí rozvíja u detí dôležité zručnosti pre život v spoločnosti a prostredníctvom aktivít výchovy mimo vyučovania ho vybavuje potrebnými vedomosťami a zručnosťami, ale tiež vlastnými názormi. Deti sa v školskom klube detí učia žiť v kolektíve, spolupracovať a tolerovať individualitu ostatných. Najväčšiu úlohu tu hrá vhodná motivácia, radosť z činnosti, ctižiadosť, zvedavosť a túžba po poznaní.

Našim cieľom je pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, schopného kooperovať a pracovať v tíme, schopného sebamotivácie k celoživotnému vzdelávaniu.

Dôležité je aby sme formovali u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie. Chceme vychovávať žiakov v duchu humanistických princípov a v spolupráci s rodičmi žiakov vychovať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí.

Školský klub je charakterizovaný ako výchovné zariadenie, slúžiace na výchovu a vzdelávanie, záujmovú činnosť žiakov v čase mimo vyučovania.

Školský klub vytvára podmienky pre telesný, psychický a sociálny rozvoj detí. Preto je potrebné, aby si deti v klube odpočinuli, načerpali pozitívne skúsenosti i poznatky, uspokojili vlastné záľuby a záujmy.

Pri vyberaní činností pre naše deti pamätáme na ich motiváciu, hlavne u detí, ktorým sa v škole nedarí, ale aj u jedincov mimoriadne nadaných. Nezabúdame na pozitívne hodnotenie pri každej činnosti, a aj pri najmenšom úspechu oceňujeme ich prácu pred vrstovníkmi a rodičmi.

Našim hlavným cieľom je umožniť dieťaťu:

získať kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných schopností, sociálne kompetencie a občianske kompetencie, kultúrne kompetencie,

naučiť sa správne identifikovať a analyzovať problémy a navrhovať ich riešenia a vedieť ich riešiť,

rozvíjať svoje manuálne zručnosti, tvorivé, umelecké psychomotorické schopnosti,

využívať aktuálne poznatky a pracovať s nimi na praktických projektoch

osvojiť si základné pravidlá prosociálneho správania sa - posilňovať úctu k rodičom a ostatným osobám, ku kultúrnym a národným hodnotám a tradíciám štátu, ktorého je občanom, k štátnemu jazyku, k materinskému jazyku a k svojej vlastnej kultúre,

získať a posilňovať úctu k ľudským právam a základným slobodám a rešpektovať všeľudské etické hodnoty

pripraviť sa na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti, v duchu porozumenia a znášanlivosti, rovnosti muža a ženy, priateľstva medzi národmi, národnostnými a etnickými skupinami a náboženskej tolerancie

naučiť sa rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť a celoživotne sa vzdelávať, pracovať v skupine a preberať na seba zodpovednosť,

naučiť sa kontrolovať a regulovať svoje správanie, starať sa a chrániť svoje zdravie a životné prostredie,

získať všetky informácie o právach dieťaťa a tiež spôsobilosť na ich uplatňovanie.

Čiastkové ciele, ktoré povedú k naplneniu hlavného cieľa:

osvojenie si takých názorov, schopností a zručností, ktoré umožnia deťom dobre zvládnuť súčasný i budúci život

rozvoj kamarátstva a primeraných vzťahov k dospelým osobám

rozvoj individuálnych schopností využívať poznatky, ktoré deti získali v škole a vhodným spôsobom na ne naviazať vo výchovných činnostiach

rozvoj základných pohybových zručnosti detí a ich schopnosti vhodne relaxovať, odpočívať a regenerovať svoje sily

poskytovanie dostatku námetov pre zmysluplné využívanie voľného času

V organizácii výchovy mimo vyučovania budú zohľadnené dva princípy:

princíp aktívnosti

princíp variabilnosti

Činnosť bude organizovaná tak, aby dieťa mohlo voľne svoju záujmovú činnosť kombinovať, meniť a to úplne dobrovoľne, z vlastného rozhodnutia.

Tieto princípy umožnia odstrániť z výchovy všetky prvky nanucovania, čo sú retardujúce momenty vo výchove.

 1. Formy výchovy a vzdelávania

Výchovno-vzdelávacie stratégie (VVS) školy sa zameriavajú na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov a sú v súlade so zámermi školy.

Formy výchovy a vzdelávania, v ktorých jednotlivé činnosti v ŠKD realizujeme sú veľmi rôznorodé a pestré. Najdôležitejšími a najbežnejšími formami výchovnej práce, ktoré v spojení s konkrétnymi činnosťami používame sú hry, vychádzky, telovýchovné chvíľky, besedy, kvízy, súťaže, knižnice, kultúrne programy a vystúpenia, rôzne formy záujmovej činnosti – CVČ.

Formy výchovy a vzdelávania spolu úzko súvisia a v praxi sa často prelínajú a dopĺňajú.

 1. Personálne zabezpečenie

O výchovu detí sa starajú kvalifikované vychovávateľky.

 1. Materiálno technické a priestorové podmienky

  1. Prostredie a priestory

Školský klub má k dispozícii triedy a herňu, a je vybavený nábytkom a kobercom. Podľa potreby využíva tiež odbornú počítačovú učebňu, telocvičňu a vonkajší areál školy.

  1. Materiálne vybavenie

Vo vybavení ŠKD sú: spoločenské hry, stavebnice, drobné hračky, skladačky, puzzle. Pre športové a rekreačnú činnosti je k dispozícii kompletné vybavenie telocvične – lopty, švihadlá, žinenky, lavičky.

Pre výtvarné a pracovné činnosti si pomôcky zabezpečujú deti samé. Pri činnostiach vedieme deti k vhodnému zaobchádzaniu so zverenými pomôckami, náčiním a materiálom. Časť potrebných materiálov získavame od rodičov.

 1. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri výchove

Všetky deti musia byť zoznámení s obsahom Vnútorného poriadku Školského klubu detí

Pohyb detí mimo práve využívaných priestorov je povolený len so súhlasom príslušnej vychovávateľky.

Vychovávateľky plánujú také činnosti, ktoré neohrozujú bezpečnosť a zdravie detí a ku ktorým majú odbornú a pedagogickú spôsobilosť

Pred zahájením akejkoľvek činnosti je povinnosťou vychovávateľky prekontrolovať nezávadnosť a bezpečnosť využívaných priestorov, zariadené a pomôcok /zistené závady nahlási riaditeľke školy/.

K činnostiam a aktivitám s deťmi je možné využívať len vybavenie a zariadenie, ktoré neohrozuje bezpečnosť zdravia všetkých prítomných.

Pri prechádzkach a aktivitách mimo areálu školy musí vychovávateľka vopred poznať lokalitu a to najmä z hľadiska bezpečnosti. Túto činnosť musí vopred oznámiť priamej nadriadenej.

Počas všetkých aktivít budeme dbať na psychohygienu, hygienu a pitný režim detí.

 1. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia detí

Cieľom je ohodnotiť správanie sa a aktivitu dieťaťa a jeho sociálne spôsobilosti. Súčasťou hodnotenia je tiež povzbudenie, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov.

Jednou z preferovaných foriem hodnotenia a kontroly je vlastné sebahodnotenie detí, možnosť obhájiť svoje správanie či riešenie problému a na základe konzultácie v kolektíve prípadná následná korekcia.

Cieľom hodnotenia je:

poskytnúť spätnú väzbu pri získavaní požadovaných zručností a vedomostí a o tom ako ich dokáže využiť

motivovať deti k ďalšiemu sebazdokonaľovaniu

Kontrola a hodnotenie prebieha priebežne a sústavne, čím sa zabezpečí nielen včasné riešenie vzniknutých problémov, ale najmä možnosť predchádzať im a pochvalou usmerňovať deti na ceste k vytýčeným cieľom.

 1. Vnútorný systém kontroly a hodnotenia zamestnancov školského zariadenia,

Pozorovania (hospitácie)

Rozhovor

Personálny audit

Kritéria na hodnotenie zamestnancov:

Napĺňanie stanovených výchovných cieľov a úroveň ich zvládnutia u zverených detí

Prístup k deťom, rodičom

Tvorivosť a originalita

Výsledky v oblasti ďalšieho vzdelávania, tvorby učebných pomôcok, prípravy detí na súťaže, vystúpenia

Spolupráca s učiteľkami

Organizácia súťaží, hier

Aktivita v celoškolských projektoch

 1. Požiadavky na kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov (ďalej len „ĎVPZ“) má veľký

dopad na celkovú úroveň kvality výchovno-vzdelávacieho procesu. Podrobný a konkrétny plán ĎVPZ je súčasťou ročného plánu školy.

Tento systém má tieto ciele:

Uvádzať začínajúcich pedagogických zamestnancov do pedagogickej praxe.

Udržiavať a zvyšovať kompetenciu (spôsobilosť efektívne vychovávať a vzdelávať) pedagogických zamestnancov.

Motivovať pedagogických zamestnancov pre neustále sebavzdelávanie, vzdelávanie, zdokonaľovanie profesijnej spôsobilosti.

Zdokonaľovať osobnostné vlastnosti pedagogických zamestnancov, spôsobilosti pre tvorbu efektívnych vzťahov, riešenie konfliktov, komunikáciu a pod.

Pripravovať pedagogických zamestnancov pre výkon činností nevyhnutných pre

rozvoj školského systému, napr. tvorba ŠkVP, tvorba pedagogickej dokumentácie(pokiaľ bude v platnosti v dobiehajúcich ročníkoch), atď.

Pripravovať pedagogických zamestnancov pre prácu s modernými materiálnymi

prostriedkami: videotechnikou, výpočtovou technikou, multimédiami a pod.

Zhromažďovať a rozširovať progresívne skúsenosti z pedagogickej a riadiacej praxe,

podnecovať a rozvíjať tvorivosť pedagogických zamestnancov.

Sprostredkúvať operatívny a časovo aktuálny transfer odborných a metodických

informácií prostredníctvom efektívneho informačného systému.

 1. Tematické oblasti výchovy

Výchova a vzdelávanie mimo vyučovania sa v ŠKD realizuje v týchto tematických

oblastiach výchovy:

- vzdelávacia

- spoločensko-vedná

- pracovno-technická

- prírodovedno-environmentálna

- esteticko-výchovná (výtvarná, hudobná, literárno-dramatická)

- telovýchovná, zdravotná a športová (turistická)

Tematické oblasti v sebe zároveň obsahujú ďalšie oblasti výchovy najmä: rozumovú, mravnú, ekologickú, dopravnú a výchovu k rodičovstvu.

Vzdelávacia oblasť

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

- rozvíjať samostatnosť v príprave na vyučovanie

- rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa

- získavať nové poznatky a informácie z rôznych zdrojov

- získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu

Spoločensko-vedná oblasť

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

- spolurozhodovať o živote v skupine

- rozvíjať základy zručností sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie a empatie

- prejavovať úctu k rodičom, starším osobám

- prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím

- pochopiť význam dodržiavania ľudských práv a základných slobôd

- posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti

- kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa

- vyjadrovať svoj názor

- vedieť vypočuť opačný názor

- využívať všetky dostupné formy komunikácie

- rozlíšiť kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní sa

- vedieť samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty

- poskytnúť pomoc alebo pomoc privolať

Pracovno-technická oblasť

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

- vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele

- rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu

- vedieť spolupracovať so skupinou

- rozvíjať základy manuálnych a technických zručností

- získavať základy zručností potrebných pre praktický život

- získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov

Prírodovedno-environmentálna oblasť

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

- pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia

- rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia

- viesť k zberu druhotných surovín

Esteticko-výchovná oblasť

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

- posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám

- rozvíjať základy vzťahu k umeniu

- rozvíjať talent a špecifické schopnosti

- rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností

- prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia

- podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v oddelení

- objavovať krásu v bežnom živote

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť

Cieľové zameranie výchovnej oblasti:

- upevňovať základné hygienické návyky

- rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom

- pochopiť škodlivosť fajčenia alkoholu a iných drog

- pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia

- pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy

- poznať základné princípy zdravého životného štýlu

- rozvíjať športový talent a schopnosti

Na školský rok 2009/2010 máme stanovené tieto nosné témy:

Vitajte v škole

Ročné obdobia

Šport a zdravie

Enviro

Ľudské práva

Dopravná výchova

Umenie a kreativita v európskych školách

Kniha – môj priateľ

 1. Výchovný plán

Vychovávatelia realizujú výchovno-vzdelávaciu činnosť tak, aby sa v priebehu dňa striedal odpočinok a relax so vzdelávaním (príprava na vyučovanie), či záujmovými a výchovno-vzdelávacími aktivitami, aby uspokojovali záujmy a rozvíjali schopnosti všetkých detí.

Uvedený najmenší počet predstavuje jednu výchovno-vzdelávaciu činnosť denne tak, aby sa vystriedali všetky tematické oblasti výchovy počas obdobia dvoch týždňov a záujmovú činnosť uskutočnenú raz za dva týždne.

Tematické oblasti výchovy:
Názov tematických oblastí výchovy: Počet výchovno-vzdelávacích činností/aktivít v jednotlivých ročníkoch:
I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník
Vzdelávacia oblasť 165 165 165 165
Spoločensko-vedná oblasť 33 33 33 33
Pracovno-technická oblasť 33 33 33 33
Prírodovedno-environmentálna oblasť 33 33 33 33
Esteticko-výchovná oblasť 33 33 33 33
Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť 33 33 33 33
 1. Výchovné štandardy ŠKD

vzdelávacia oblasť

Obsahový štandard Výkonový štandard
Gramatické a matematické cvičenie, edukačné programy zamerané na tieto oblasti (Ferdo mravec, Tajomný les...) Samostatne písať úlohy, samostatne pomocou hry, zábavným spôsobom precvičiť dané učivo
Techniky učenia, ako sa učiť, rozvíjanie vedomostí, čítanie textu, reprodukcia príbehu, roleplay Poznávať efektívne spôsoby učenia sa
Práca s informačnými zdrojmi(časopisy,IKT...), čítanie s porozumením, sebavzdelávanie Byť otvorený, získavať nové poznatky a informácie, byť zručný vo vyhľadávaní nových informácií
Rozvíjanie slovnej zásoby, jazykolamy, zmyslové hry, doplňovačky, osemsmerovky, didaktické hry

Rozvíjať získané poznatky
 

Spoločensko-vedná oblasť

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Spolupráca, zodpovednosť, vytváranie

pozitívnej klímy v oddelení, dodržiavanie

školského poriadku ŠKD

Spolurozhodovať o živote v skupine


 

Prejavy úcty k rodičom a ostatným ľuďom, čo je tolerancia

Prejavovať úctu k rodičom, starším

Emócie, prečo sme nahnevaní, silné a slabé stránky osobnosti, trpezlivosť, upokojenie sa, ako zvládnuť hnev, pozitívne myslenie, ako pochopiť iných, sebaúcta

Ovládať jednoduché zručnosti sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie a empatie

Život so zdravotným postihnutím, čo je predsudok, vzťah k handicapovaným deťom

Prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím

Práva dieťaťa, ľudské práva, šikanovanie, diskriminácia, moje práva, tvoje práva, spolužitie bez násilia

Rozlíšiť dodržiavanie a porušovanie ľudských práv a základných slobôd

Slovensko v Európe, Slovensko vo svete, úspechy slovenských športovcov, umelcov, mládeže

Prejavovať základy hrdosti k národným hodnotám a tradíciám SR

Vulgarizmy, slang, gestá, neformálna komunikácia, spolužitie bez násilia

Rozlišovať kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní sa

Čo je konflikt, z čoho konflikt vzniká, správanie, ktoré podporuje konflikt, správanie, ktoré konfliktu predchádza

Samostatne a kriticky riešiť jednoduché konflikty v oddelení/záujmovom útvare

Asertivita, asertívne správanie

Obhajovať svoje názory

Vedenie rozhovoru, diskusia, dialóg, monológ

Vypočuť si opačný názor

Moja rodina, čo je domov, vlastné záţitky, rozprávanie o domove, prejavy úcty k ľuďom, čo je tolerancia.  Deľba práce v rodine, problémy v rodine, život detí v rozvrátenej rodine, moja pomoc v rodine

Prejavovať úctu k rodičom, starším

Rozlišovať a porovnávať vzťahy v harmonickej a rozvrátenej rodine

Pracovno-technická oblasť

Spolupráca, zodpovednosť, dodržiavanie školského poriadku ŠKD, moje povinnosti

Spolurozhodovať o živote v skupine.

Pracovať v skupine

Sebaobsluha, poriadok na stole, v oddelení, v šatni

Kultivovať základné sebaobslužné a hygienické návyky

Sebahodnotenie, poznávanie rôznych profesií, úcta ku každému povolaniu, dodržovanie denného režimu, vývoj ľudského života: detstvo, dospelosť, staroba, orientácia v čase minulosť, prítomnosť, budúcnosť

Vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele

Príprava na vyučovanie, splnenie úlohy, presnosť a čistota práce

Rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu

Prejavy kladného vzťahu k spolužiakom, hrdosť na spoločný výsledok práce

Vedieť spolupracovať so skupinou

Práca s rôznym materiálom, netradičné pracovné postupy, zhotovenie darčeka, rozvoj jemnej motoriky, manipulačné zručnosti spolupráca

Rozvíjať základy manuálnych a technických zručností

Varenie, pečenie, studené jedlo, poriadok v herni, v triede, sebaobslužné činnosti

Získavať základy zručností potrebných pre praktický život

Získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov

Maska na karneval, kalendár oddelenia, návrh oddychového kútika v oddelení

Prírodovedno-environmentálna oblasť

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Pozorovanie prírody, fauny a flóry v okolí obce/mesta, pozorovanie zmien v prírode, šetrenie energiami, vodou, tematická rozprávka

Poznať základné princípy ochrany životného prostredia

Starostlivosť o izbové kvety, čistenie prírody a okolia ŠKD, zber papiera, triedenie odpadu, tvorivé využitie odpadu

Uplatňovať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia

Esteticko-výchovná oblasť

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Kultúrne pamiatky v obci/meste, múzeum, galéria, ľudové tradície zvyky, povesti, názvy ulíc, miestne noviny, história a dnešok

Prejavovať úctu ku kultúrnym hodnotám v blízkom okolí

Hudba, výtvarné umenie, tanec

Prejavovať pozitívny vzťah k umeniu

Netradičné výtvarné techniky, hudobné činnosti, športové činnosti

Rozvíjať svoj talent a špecifické schopnosti

Záujmová činnosť, príprava kultúrneho podujatia

Byť otvorený k tvorivej činnosti

Úprava oddelenia, netradičné ozdoby, úprava zovňajšku

Prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia a svojej osoby

Veľká noc, Deň matiek, úcta k starším, Vianoce

Podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v skupine

Tematická vychádzka, pozorovanie zmien, audio nahrávka, rozprávka

Byť otvorený objavovať a vnímať krásu v bežnom živote

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť

Obsahový štandard

Výkonový štandard

Umývanie rúk, vetranie, telovýchovné chvíľky

Ovládať základné hygienické návyky

Prechádzka, plávanie, cvičenie v telocvični, stolný tenis, kolektívne loptové hry

Relaxovať pravidelným cvičením a pohybom

Čo je nikotín, fajčenie, alkohol a zdravie, civilizačné choroby

Uvedomovať si škodlivosť fajčenia, alkoholu a iných drog

Otužovanie, relaxačné cvičenie, skupinové hry, netradičné športové disciplíny

Schopnosť pravidelného pohybu a cvičenia

 1. Výchovné osnovy ŠKD

Vzdelávacia oblasť

Výchovno-vzdelávací cieľ Obsah Metódy, formy
Rozvíjať autonómnosť v príprave na vyučovanie Domáce úlohy

Individuálny prístup

Tréning

Motivácia

Vysvetlenie

Zábavné, didaktické hry

Edukačné PC programy

Rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa

Techniky učenia, ako sa učiť, rozvíjanie vedomostí, čítanie textu, reprodukcia príbehu

Individuálny prístup

Motivácia

Povzbudenie

Motivačné hodnotenie

Modelové situácie

Prezentácia

Získavať nové poznatky a informácie

Práca s informačnými zdrojmi, čítanie s porozumení, práca s encyklopédiou a slovníkom, sebavzdelávanie

Individuálny

prístup

Aktivizácia

Brainstorming

Riešenie nových úloh

Prezentácia

Rozvíjať získané poznatky

Rozvíjanie slovnej zásoby, jazykolamy, zmyslové hry, doplňovačky, didaktické hry, tvorba osemsmeroviek

Individuálny prístup

Spoločensko-vedná oblasť

Výchovno-vzdelávací cieľ

Obsah

Metódy, formy

Obhajovať si svoj názor

Asertivita, asertívne správanie, jednoduché techniky

Vysvetlenie

Povzbudenie

Hranie rolí

Hry na presadzovanie

Aktivačné hry

Vypočuť si opačný názor

Vedenie rozhovoru, diskusia, dialóg a monológ

Vysvetlenie

Aktivačné hry

Hranie rolí

Dramatizácia

Spolurozhodovať o živote v skupine

Spolupráca, zodpovednosť, vytváranie pozitívnej klímy v oddelení, dodržiavanie školského poriadku ŠKD, moje povinnosti

Individuálny prístup

Motivácia

Aktivizácia

Hry na dôveru

Hranie rolí

Rozvíjať základy zručností sebahodnotenia, sebariadenia, sebamotivácie a empatie

Emócie, prečo sme nahnevaní, silné a slabé stránky osobnosti, trpezlivosť, upokojenie sa, ako zvládnuť hnev, pozitívne myslenie, ako pochopiť iných, sebaúcta

Vysvetlenie

Povzbudenie

Dramatizácia

Hranie rolí

Hry na úprimnosť

Hry na vciťovanie

Prejavovať úctu rodičom a starším

Moja rodina, čo je domov, vlastné zážitky, rozprávanie o domove, prejavy úcty k ľuďom, tolerancia

Individuálny prístup

Rozprávka

Hranie rolí

Prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím

Život so zdravotným postihnutím, čo je predsudok, vzťah k deťom s handicapom

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Rozprávka

Hry na vciťovane

Pochopiť význam dodržiavania ľudských práv a základných slobôd

Práva dieťaťa, ľudské práva, šikanovanie, diskriminácia, moje práva, tvoje práva, spolužitie bez násilia

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Hry na riešenie konfliktov

Hry na dôveru

Posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti

Slovensko v Európe, Slovensko vo svete, úspechy slovenských športovcov, umelcov

Individuálny  prístup

Vysvetlenie

Výtvarná práca

Rozprávka

Kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa

Pozdrav, podanie ruky, požiadanie, odmietnutie, oslovenie, stolovanie

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Tréning

Hranie rolí

Dramatizácia

Využívať všetky dostupné formy komunikácie

Práca s počítačom, komunikácia s internetom, práca v textovom a grafickom editore

Individuálny prístup

Tréning

Vlastná práca

Prezentácia

Riešenie úloh

Rozlíšiť kultúrne a nekultúrne prejavy v správaní sa

Vulgarizmy, slang, gestá, neformálna komunikácia, spolužitie bez násilia

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Hranie rolí

Pomenovať znaky harmonickej a problémovej rodiny

Deľba práce v rodine, vlastné zážitky, problémy v rodine, život detí v rozvrátenej rodine, moja pomoc v rodine

Individuálny prístup

Hranie rolí

Dramatizácia

Sociálne hry

Výtvarná práca

Pracovno-technická oblasť

Výchovno-vzdelávací cieľ

Obsah

Metódy, formy

Kultivovať základné sebaobslužné a hygienické návyky

Sebaobsluha, poriadok na stole, v šatni, umývanie rúk, vetranie, telovýchovné chvíľky

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Motivácia

Aktivizácia

Tréning

Hodnotenie

Vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele

Sebahodnotenie, poznávanie rôznych profesií, úcta ku každému povolaniu, dodržovanie denného režimu, vývoj ľudského života: detstvo, dospelosť,staroba, orientácia v čase: minulosť, prítomnosť, budúcnosť

Individuálny prístup

Motivácia

Povzbudenie

Rozhovor

Hranie rolí

Sociálne hry

Hry na sebapresadzovanie

Vychádzka

Exkurzia

Rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu

Príprava na vyučovanie, splnenie úlohy, presnosť a čistota práce

Individuálny prístup

Rozhovor

Tréning

Vysvetlenie

Hodnotenie

Hry na dôveru

Vedieť spolupracovať so skupinou

Kladný vzťah k spolužiakom, hrdosť na spoločný výsledok práce

Individuálny

prístup

Motivácia

Spoločné

podujatia

Besiedka

Rozvíjať základy manuálnych a technických zručností

Práca s rôznym materiálom, netradičné pracovné postupy, zhotovenie darčeka, rozvoj jemnej motoriky, manipulačné zručnosti, spolupráca

Individuálny prístup

Povzbudenie

Vysvetlenie

Aktivizácia

Tvorivá dielňa

Vlastná práca

Výstava prác

Získavať základy zručností potrebných pre praktický život

poriadok v herni, v triede, seba obslužné činnosti

Individuálny prístup

Tréning

Povzbudenie

Získať základné zručnosti v tvorbe jednoduchých projektov

Maska na karneval, obal na knihu, záložky

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Povzbudenie

Tvorivá dielňa

Vlastná práca

Prezentácia

Prírodovedno-environmentálna oblasť

Výchovno-vzdelávací cieľ

Obsah

Metódy, formy

Pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia

Poznávanie zvierat, rastlín v regióne, pozorovanie zmien v prírode, šetrenie energiami, vodou, tematická rozprávka

Individuálny prístup

 Vysvetlenie

Ekologické hry

Rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia

Starostlivosť o izbové kvety, čistenie prírody a okolia ŠKD, zber papiera, triedenie odpadu, využitie odpadu, zber prírodnín

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Motivácia

Aktivizácia

Prezentácia

Pochopiť význam dodržiavania základných zásad zdravej výživy

Podstata zdravia, zodpovednosťza svoje zdravie, príčiny ochorenia, racionálna strava, potravinová pyramída

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Aktivizácia

Hranie rolí

Dramatizácia

Poznať základné princípy zdravého životného štýlu

Stravovacie návyky, pitný režim striedanie práce s odpočinkom, prvá pomoc, obliekanie podľa ročných období

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Aktivizácia

Hranie rolí

Dramatizácia

Esteticko-výchovná oblasť

Výchovno-vzdelávací cieľ

Obsah

Metódy, formy

Posilniť úctu ku kultúrnym hodnotám

Ľudové tradície a zvyky, povesti, názvy ulíc, história a dnešok

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Aktivizácia

Výtvarná práca

Dramatizácia

Výstava prác

Vychádzka

Rozvíjať základy vzťahu k umeniu

Hudba, výtvarné umenie, tanec, záujmová činnosť, nácvik programu

Motivácia

Ukážka

Povzbudenie

Rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností

Záujmová činnosť, príprava kultúrneho vystúpenia

Individuálny prístup

Motivácia

Povzbudenie

Aktivizácia

Prezentácia

Výstava prác

Prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetickej úprave prostredia

Úprava triedy, netradičné ozdoby, úprava zovňajšku

Povzbudenie

Brainstorming

Aktivizácia

Podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v skupine

Veľká noc,

Deň matiek,

Úcta k starším,

Vianoce

Individuálny prístup

Motivácia

Povzbudenie

Aktivizácia

Dramatizácia

Besiedka

Objavovať a vnímať krásu v bežnom živote

Tematická vychádzka, pozorovanie zmien, rozprávka, vlastná skúsenosť

Individuálny prístup

Povzbudenie

Pozorovanie

Ilustrácia zážitku

Telovýchovná, zdravotná a športová oblasť

Výchovno-vzdelávací cieľ

Obsah

Metódy, formy

Rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom

Prechádzka, plávanie, cvičenie v telocvični, kolektívne športové hry

Individuálny prístup

Motivácia

Povzbudenie

Aktivizácia

Pochopiť škodlivosť fajčenia, alkoholu a iných drog

Čo je nikotín, fajčenie, alkohol a zdravie, civilizačné choroby

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Výtvarné stvárnenie zážitku

Pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia

Otužovanie, relaxačné cvičenie, skupinové hry, netradičné športové disciplíny a hry

Individuálny prístup

Vysvetlenie

Motivácia

Povzbudenie

Rozvíjať športový talent a schopnosti

Záujmová činnosť, futbal, vybíjaná

Individuálny prístup

Motivácia

Povzbudenie

Aktivizácia

Súťaž

Počet výchovno-vzdelávacích činností bude aktualizovaný podľa potreby v týždenných plánoch činností.